Algemene voorwaardenArt. 1: Algemeen

   Deze algemene voorwaarden worden door het geven van een opdracht aan Snoob, aanmelding op een dienst via de website of door het aanvaarden van een offerte van Snoob, beschouwd als door de klant aanvaard. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Snoob.

Art. 2: Duur en beëindiging

   Tenzij anders werd overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor 1 jaar aan de dan geldende specifieke voorwaarden, tenzij één van de partijen ten minste 2 maanden voor de afloop van de specifieke overeenkomst te kennen geeft de specifieke overeenkomst niet te willen verlengen.
   

Art. 3: Prijzen

   De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheid van 14 dagen. Alle prijzen op offertes en prijzen vermeld op onze website zijn steeds exclusief BTW. Snoob behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Elke prijswijziging zal slechts van kracht worden wanneer de overeenkomst met de klant verlengd wordt voor een bijkomende periode.

Art. 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

   De door Snoob opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Iedere klacht betreffende de levering dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Snoob per aangetekende brief. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om facturen niet tijdig te betalen, indien een offerte voorafgaand aanvaard werd. De aanvaarding van een offerte kan telefonisch gebeuren tijdens een gesprek dat opgenomen wordt. De facturatie gebeurt meteen na aanvaarding van een offerte, tenzij anders overeengekomen. Een factuur waarop niet binnen de 8 dagen per aangetekende brief geprotesteerd werd, wordt als aanvaard beschouwd. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75 euro en zijn promotievoorwaarden of kortingen die eventueel werden toegekend, niet langer geldig.Vanaf de 1 ste aanmaning tot betalen verstuurd wordt, zullen online gegevens niet meer bereikbaar zijn (suspend). Vanaf de betaling op onze rekening staat zullen online gegevens terug online komen mits op vraag van de klant. Indien na een maand (4 weken) de betaling nog steeds niet voldaan blijkt te zijn zullen alle gegevens van diensten die in gebreke staan van het account verwijderd worden van de servers.

Art. 5: Leveranciers en andere contractanten

   5.1  De algemene voorwaarden van Snoob leveranciers, contractanten en alle andere partijen waarop beroep gedaan wordt om de specifieke overeenkomst met de klant uit te voeren, zijn van toepassing. Snoob kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat volgt uit de algemene voorwaarden van deze leveranciers, contractanten en andere partijen, en voor gebreken van goederen of diensten waarvoor Snoob op hen beroep doet.
  5.2  De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van de relevante verantwoordelijke (voor België is dit VZW DNS Belgium, www.dns.be). De klant zal Snoob vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam voor de klant. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Snoob in opdracht van de klant en Snoob zal een transfer van een domeinnaam naar een andere partij niet tegenhouden tenzij bij geschil of achterstand van betaling. Gehuurde domeinnamen blijven ten alle tijden het eigendom van Snoob. Gehuurde domeinnamen kunnen op vraag van de klant overgekocht worden aan het vastgestelde tarief door Snoob.

Art. 6: Aansprakelijkheid

  In geen geval is Snoob aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. De klant is aansprakelijk voor schending van auteursrechten van inhoud die hij aanlevert en Snoob op de website plaatst. Snoob is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit interventies van Snoob in het systeem van de klant en voor het disfunctioneren van websites, email-accounts en andere systemen door Snoob verschaft.

Art. 7: Copright

   Al het door Snoob vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Snoob niet worden bewerkt noch verwerkt worden in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. De eigendom van de door Snoob verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij Snoob, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Snoob hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Snoob gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Snoob behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Art. 8: Hostingdiensten

   De hostingdiensten worden door Snoob aan de klant verstrekt per maand, kwartaal, halfjaarlijks of per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding hiervoor. Indien de klant zijn website elders wil laten hosten, dan kan Snoob assisteren in de migratie hiervan mits betaling van een vergoeding aan uurtarief.

Art. 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   De rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, de rechtbank van Koophandel te Turnhout en het Vredegerecht van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de overeenkomst en Snoob kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht.